Menu Close

Įtraukusis ugdymas

ŠVIETIMO PAGALBA IR JĄ TEIKIANTYS SPECIALISTAI

Švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą. Švietimo pagalba: psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba

 

 

Švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos modelis

 

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, spauskite čia https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403744

Psichologinę pagalbą įstaigoje teikia:

Pareigos Kontaktinė informacija Darbo laikas
Psichologas Greta – Elena Vasilevska

greta.olsevskyte12@gmail.com

Vaiko priežiūros atostogose

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, spauskite čia https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403927/asr

Specialiąją pedagoginę pagalbą įstaigoje teikia:

Pareigos Kontaktinė informacija Darbo laikas
Specialusis pedagogas Živilė Jakaitienė

zivilejakaitiene@gmail.com

II  9.00 – 15.00       IV 9.00  – 11.30

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas, spauskite čia https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/06ad87e0a20911e68987e8320e9a5185

Socialinę pedagoginę pagalbą įstaigoje teikia:

  Kontaktinė informacija Darbo laikas
Socialinis pedagogas Dalia Lekandrė

dalialeka@gmail.com

I    9.00 – 14.00

III 9.00 – 14.00

V  9.00 – 14.00

Pareigos Kontaktinė informacija Darbo laikas
Logopedai

 

Beata Ligeikienė

ligeikienebeata@gmail.com

I    8.00 – 15.00       II   8.00 – 16.00

III 8.00 – 14.00       IV  8.00 – 16.00

V  8.00 – 15.00

Angelė Petrauskienė

angele.petrausk@gmail.com

II  8.00 – 17.00       III  8.00 – 16.00

 

OlgaTurčilienė

olgaem505@gmail.com

II  9.00 – 15.00       IV 9.00  – 11.30

 

Specialiosios pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Specialiosios pagalbos teikimo tvarkos aprašas, spauskite čia https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403928

 

Vaiko gerovės komisijos (VGK) paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas, spauskite čia https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.396543

 

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos paskirtis –

Vizitas į Vilniaus pedagoginę psichologinę tarnybą:

https://drive.google.com/file/d/1_-CzDVUao3ikappTpEl3eWHy7INHlvtd/view

Daugiau informacijos skaitykite:

https://www.vilniausppt.lt/specialiuju-ugdymosi-poreikiu-ivertinimas-2/

 

KITI DOKUMENTAI

  1. ŠVIETIMO ĮSTATYMAS https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr
  2. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ NUSTATYMO IR JŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS TVARKOS APRAŠAS https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404013/asr

 

Skip to content