Menu Close

Švietimo pagalbos specialistai

ŠVIETIMO PAGALBA IR JĄ TEIKIANTYS SPECIALISTAI

Švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą. Švietimo pagalba: psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba.

 

 

 Švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašas

 Švietimo pagalbos teikimo modelis

 

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, spauskite čia

Psichologinę pagalbą įstaigoje teikia:

Pareigos Kontaktinė informacija Darbo laikas
Psichologas Greta – Elena Vasilevska

greta.olsevskyte12@gmail.com

Vaiko priežiūros atostogose

 

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, spauskite čia 

Specialiąją pedagoginę pagalbą įstaigoje teikia:

Pareigos Kontaktinė informacija Darbo laikas
Specialusis pedagogas Živilė Jakaitienė

zivilejakaitiene@gmail.com

II  9.00 – 15.00       IV 9.00  – 12.00

 

 

Pareigos Kontaktinė informacija Darbo laikas
Logopedai Beata Ligeikienė

ligeikienebeata@gmail.com

I    8.00 – 15.00       II   8.00 – 16.00

III 8.00 – 14.00       IV  8.00 – 16.00

V  8.00 – 15.00

Angelė Petrauskienė

angele.petrausk@gmail.com

II  8.00 – 17.00       III  8.00 – 17.00

 

OlgaTurčilienė

olgaem505@gmail.com

II  9.00 – 15.00       IV 9.00  – 12.00

 

 

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas, spauskite čia 

Socialinę pedagoginę pagalbą įstaigoje teikia:

Pareigos Kontaktinė informacija Darbo laikas
Socialinis pedagogas Dalia Lekandrė

dalialeka@gmail.com

I    9.00 – 15.00  III 9.00 – 15.00

V  9.00 – 15.00

 

 

Vaiko gerovės komisijos (VGK) paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas, spauskite čia

Komisijos nariai:

 

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos paskirtis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Vizitas į Vilniaus pedagoginę psichologinę tarnybą

 

Daugiau informacijos skaitykite:

https://www.vilniausppt.lt/specialiuju-ugdymosi-poreikiu-ivertinimas-2/

 

KITI DOKUMENTAI

  1. ŠVIETIMO ĮSTATYMAS 
  2. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ NUSTATYMO IR JŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS TVARKOS APRAŠAS 
Skip to content